บทขอขมากรรมศีล 5

Last updated: 12 พ.ย. 2565  |  329 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บทขอขมากรรมศีล 5

เคล็ดวิธี

1. สวดขอขมาเดือนละ 1 ครั้ง ในวันขึ้น 15 ค่ำ ก่อนเวลา 12.00 น.

2. หากสะดวกไปทำที่วัด ต้องไปสวดขอขมาหน้าโบสถ์เท่านั้น

3. หากไม่สะดวกไปวัด สามารถทำที่บ้านได้ โดยต้องสวดขอขมาในกลางที่โล่งแจ้งหน้าบ้านเท่านั้น

4. จุดธูป 36 ดอก ขณะสวด

5.. ในขณะสวดต้องถือเงินไว้ในมือ กี่บาทก็ได้ แต่ต้องเป็นเหรียญเท่านั้น

6. ในกรณีที่สวดขอขมากรรมหน้าโบสถ์ เมื่อสวดขอมากรรมเสร็จ ให้นำเงินเหรียญนั้นไปหยอดตู้รับบริจาคที่เขียนว่า "ชำระหนี้สงฆ์" เท่านั้น

7. ในกรณีที่สวดขอขมากรรมที่บ้าน เมื่อสวดขอมากรรมเสร็จ ให้เก็บรวบรวมเงินเหรียญเหล่านั้นไว้ และเมื่อสะดวกไปวัดเมื่อใดให้นำเงินเหรียญนั้นไปหยอดตู้รับบริจาคที่เขียนว่า "ชำระหนี้สงฆ์" เท่านั้น
 

 

บทขอขมากรรม

นะโม 3 จบ   

สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ ผะริตวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ สัคเค กาเม จะรูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะ วัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละ ถะละ วิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระ วะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา

อิติสุคโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปฐวีคงคา พระภุมมะเทวา ขมามิหัง  3 จบ

 

ข้าพเจ้า ชื่อ-นามสกุล........................................ ขออัญเชิญเทพยาเจ้าทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน อันได้แก่ อรูปพรหม 4 รูปพรหม 16  เทวดา 6 โลกมนุษย์ 1  สัตว์เดรัจฉาน 1  เปรต 1  อสุรกาย 1 และสัตว์นรกอบายภูมิ 1 ขอน้อมอัญเชิญพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดามารดา คุณครูบาอาจารย์ ท้าวมหาพรหม พระอิศวร  พระนารายณ์  ท้าวสักกะเทวราช ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ พยายมราชและนายนิรยะบาล   เทวดาประจำตัว  เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าบ้านเจ้าเรือน เจ้าป่าเจ้าเขา เจ้าทุ่งเจ้าท่า เจ้ากรรมและนายเวร เจ้าเกณต์ชะตา ศัตรูหมู่มาร  ข้าพเจ้าจะขอน้อมอัญเชิญพระแม่ธรณี พระแม่คงคา  พระเพลิง พระพาย  และท่านทั้งหลายมารับรู้ รับทราบและเป็นสักขีพยานในการตั้งใจขอขมากรรมของข้าพเจ้าในครั้งนี้ ต่อพระรัตนตรัย และท่านทั้งหลายทั้ง 31 ภพภูมิ ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกิน สร้างกรรมกับท่านไว้  ทั้งในอดีตชาติ และ ปัจจุบันชาติ  ด้วยเจตนาก็ดี มิได้เจตนาก็ดี ระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี ในวันนี้ ณ....................(สถานที่)...........

ข้าพเจ้าขอน้อมเอากุศลอันยิ่งใหญ่ด้วยการสร้างบุญ.....(กล่าวเอ่ยถึงบุญที่ได้ทำ)...............ในครั้งนี้มอบให้กับท่านทั้งหลาย เพื่อจะทำการขออโหสิกรรมและขอถอดถอนคำสาปแช่งที่มีต่อกันตั้งแต่อดีตและปัจจุบันซึ่งกันและกันเทอญ

 


ตั้งนะโม 3 จบ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเมภันเต อุกาสะ ทะเว รัตตะเยนะ กะตัง 

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเมภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะ กัมมัง อะสัญจิจจะกัมมัง  ขะมันตุเม  อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม.

อุกาสะ อัจจะโยโน ภันเต อัจจะขมา ยะถาพาเล ยะถามูลเห ยะถาอะกุศเล เยมะ ยังกะรัมหา เอวังภันเต  อัจจะโยโน ปะฏิคัณหะถะ อายะติง สังวะเรยยามะ

อิมัง สัจจะวาจัง มิจฉาทิฏฐิ อะธิฏฐานัง ปัจจุทธะรามิ

ทุติยัมปิ อิมัง สัจจะวาจัง มิจฉาทิฏฐิ อะธิฏฐานัง ปัจจุทธะรามิ

ตะติยัมปิ อิมัง สัจจะวาจัง มิจฉาทิฏฐิ อะธิฏฐานัง ปัจจุทธะรามิ

นะถอน โมถอน พุทถอน ธาถอน ยะถอน ต้องคำสาปให้ม้วยมรณ์ ถอนด้วยนะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ

นะสูญ โมสูญ พุทสูญ ธาสูญ ยะสูญ ต้องคำสาปทั้งมูลสูญด้วย นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ

 
ข้าพเจ้าชื่อ-นามสกุล.......................ขอขมากรรม ในสิ่งที่ได้เคยล่วงเกินไป ด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ต่อพระรัตนตรัยและท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี  เจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดี โดยการผิดศีลทั้ง 5 ข้อดังต่อไปนี้

1.ว่าด้วยการฆ่าสัตว์ สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้เคยประทุษร้ายให้ท่านทั้งหลายต้องเสียชีวิต สิ้นอิสรภาพ เช่น ทำแท้ง ฆ่าสัตว์  โดยมีเจตนา จ้างวาน สมรู้ร่วมคิด  สนับสนุน ใส่ร้าย  ป้ายสี  เป็นต้น จนเป็นเหตุทำให้ท่านทั้งหลายต้องทุกข์ทรมานโดยทางตรงก็ดี ทางอ้อมก็ดี ด้วยกายก็ดี วาจาก็ดี ใจก็ดี โดยการเบียดเบียน ซึ่งชีวิต ด้วยผลของกรรมอันนี้จึงทำให้ ข้าพเจ้าเป็นผู้มีกรรมติดตัวต้องพัดพรากจากสิ่งของอันเป็นที่รัก มีโรคภัยไข้เจ็บ เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝัน อายุสั้น  และถูกทำร้ายประทุษร้ายด้วยกาย วาจา ใจ  เหมือนตายทั้งเป็น เป็นต้น ข้าพเจ้าได้ระลึกรู้ และเห็นเหตุ เห็นผลแห่งกรรมอันนั้นแล้ว

 

2.ว่าด้วยการลักทรัพย์ สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้เคยประพฤติผิด โดยการลักขโมย เช่น หยิบฉวยของที่ไม่ไช่ของตนโดยไม่ได้ขอ ยักยอกทรัพย์ผู้อื่น หลอกลวงผู้อื่นให้ได้มาซึ่งทรัพย์นั้น เบียดบังทรัพย์สินผู้อื่นให้มาเป็นของตน ใช้กลอุบาย เลย์เหลี่ยมในการหาทรัพย์มาโดยมิชอบ เป็นต้น จนเป็นเหตุทำให้ท่านทั้งหลายเดือดร้อน ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ด้วยผลกรรมอันนี้จึงทำให้ข้าพเจ้ามีกรรมติดตัว เป็นคนลำบากยากจน หากินเหน็ดเหนื่อย ฝืดเคือง โดนหลอกโดนโกง ทรัพย์ที่หามาได้ก็ฉิบหาย หมดโชค ลาภ วาสนา เป็นหนี้เป็นสิน ลำบากลำบนในการหาเลี้ยงชีพ เป็นต้น ข้าพเจ้าได้ระลึกรู้ และเห็นเหตุและผลแห่งกรรมอันชั่วช้านั้นแล้ว

 

3.ว่าด้วยการประพฤติผิดในกาม สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้เคยประพฤติผิดในกาม เช่น เป็นชู้กับสามี ภรรยา และบุตรผู้อื่น กระทำอนาจารต่อบุคคลอื่น โดยมีเจตนา ข่มขืน  ลวนลาม ทำกรรมอันลามก หลอกลวงให้หลงรัก ยุยงส่งเสริม จ้างวาน สมรู้ร่วมคิด  สนับสนุน เป็นต้น จนเป็นเหตุทำให้ท่านทั้งหลายเดือดร้อน ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ด้วยผลกรรมอันนี้จึงทำให้ข้าพเจ้า ไม่สมหวังในชีวิตคู่ บ้านแตกสาแหรกขาด โดนกดขี่ข่มเหงทางเพศ  โดนกระทำอนาจาร โดนกระทำย่ำยี อันลามก ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง โดยเกิดขึ้นกับตนเองหรือคนครอบครัว เป็นต้น ข้าพเจ้าได้ระลึกรู้ และเห็นเหตุและผลแห่งกรรมอันชั่วช้านั้นแล้ว

 

4.สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้เคยประพฤติผิดว่าด้วยการ พูดปดโกหก หลอกลวง ใส่ร้ายป้ายสี ทำให้ผู้อื่นเห็นผิดเป็นชอบ พูดดีเข้าตัว เอาชั่วให้คนอื่น พูดเพื่อให้ได้ผลประโยชน์เข้าหาตนโดยมิชอบเป็นต้น จนเป็นเหตุทำให้ท่านทั้งหลายต้องเดือดเนื้อร้อนใจ ทุกข์ทรมาน ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ด้วยผลกรรมอันนี้จึงทำให้ข้าพเจ้าเกิดมา เป็นคนพูดจาไม่น่าเชื่อถือ มีกรรมทางวาจา  โดนคนอื่นยุยงให้แตกแยก โดนใส่ร้าย ป้ายสี โดนหลอกลวงให้เสียทรัพย์ หาคนจริงใจไม่ได้  โดนทำลายชื่อเสียง  โดนยุแยงให้ครอบครัวแตกแยก พูดเรื่องจริงคนอื่นหาว่าโกหก เป็นต้น ข้าพเจ้าได้ระลึกรู้ และเห็นเหตุและผลแห่งกรรมอันชั่วช้านั้นแล้ว  

 

5.สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้เคยประพฤติผิดว่าด้วยการ ดื่มสุราเสพของมึนเมา จนทำให้ขาดซึ่งสติยั้งคิด ทำผิดศีลข้างต้นที่กล่าวมา จนเป็นเหตุทำให้ท่านทั้งหลายต้องเดือดเนื้อร้อนใจ ทุกข์ทรมาน ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ด้วยผลกรรมอันนี้จึงทำให้ข้าพเจ้าเกิดมา เป็นคนสติไม่สมประกอบ โง่เขลา เบาปัญญา เห็นผิดเป็นชอบ และกรรมอื่นๆที่เกิดจากการขาดสติเป็นต้นเหตุ ที่ทำให้เกิดกรรมทั้งสี่ข้อที่กล่าวมา  ข้าพเจ้าได้ระลึกรู้ และเห็นเหตุและผลแห่งกรรมอันชั่วช้าแล้วนั้น 

 

ขอท่านผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจญาณบารมี ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าพเจ้าเชิญท่านมาเป็นสักขีพยานในวันนี้รวมถึงเจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าชื่อ-นามสกุล.........................  นับแต่บัดนี้ข้าพเจ้าจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติตน ให้เป็นผู้มีศีลธรรมอันดี จะพยายามละเว้นความชั่วทั้งปวง รักษาศีล เปลี่ยนตนเองใหม่ แก้ไขสิ่งผิด

ขอท่านทั้งหลายโปรดยกโทษอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเทอญ  อย่าได้โกรธเคือง อย่าได้จองเวร อย่าได้อาฆาตพยาบาท ต่อข้าพเจ้าอีกต่อไป และได้โปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่มีไว้แก่ข้าพเจ้า หรือคำสาบใดๆ อันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดี ขอสิ่งไม่ดีทั้งหลายจงหมดสิ้นไป ให้เหลือไว้แต่กรรมดีอันเป็นกุศลสืบต่อไปในภายภาคหน้า นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญ 

ขอให้ท่านทั้งหลายที่เห็นความตั้งใจของข้าพเจ้า ที่พยายามสร้างความดีและทำความดี โปรดจงช่วยดลบันดาลความสวัสดี ความโชคดี  มีชัย ให้ข้าพเจ้าให้ผ่านพ้นความทุกข์ยาก โรคร้ายที่เบียดเบียน และช่วยขจัดอุปสรรคขัดขวางที่จะบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้า เพื่อให้ข้าพเจ้าได้มีดวงตาเห็นธรรม มีแสงสว่างนำทาง เจริญทั้งทางโลกและทางธรรม พบเจอสัตตะบุรุษ เจอกัลญาณมิตรที่ดี นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญ  (อะโหสีติ)

 

เมื่อใดที่ควรขอขมากรรม

.........เมื่อรู้สึกว่าชีวิตติดขัด เจอแต่ปัญหาเดิมๆ ซ้ำๆ......

 

ผูกดวงชะตา ลงในยันต์หนุนดวงชะตา "พุทธจักรบันดาลทรัพย์" 

สนธิพลังเหนือธรรมชาติบันดาล ทรัพย์สินเงินทอง ความก้าวหน้า อำนาจวาสนาบารมี แด่เจ้าของดวงชะตา

อ.ธนัตถ์กิตติ์ ญาณหยั่งรู้

ดูดวงด้วยจิตสัมผัส เขียนยันต์หนุนดวงชะตา

โทร       : 088-1999-195

Line Id  : devayan459

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้